ltenru

Rėmėjai

S T A R T

START_logas.JPG Studentų verslumo ugdymas
integruotuose mokslo, studijų
ir verslo centruose (slėniuose) - START


ESF.jpg

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034

2011 m. lapkričio 9 d. KTU regioninis mokslo parkas su Europos socialiniu fondu pasirašė projekto „Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START“ finansavimo sutartį. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projekto START partnerystė yra suformuota remiantis principu, kad visi partneriai, atstovaujantys aukštąsias mokyklas ir mokslo ir technologijų parkus, yra tiesiogiai susiję su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr.
321, projektais.

Savo ruožtu atskiros Slėnių plėtros programos yra parengtos vadovaujantis prioritetinėmis atskirų aukštųjų mokyklų ir mokslo ir technologijų parkų (MTP) veiklos kryptimis ir koncepcijoje nustatytais tikslais, uždaviniais ir steigimo sąlygomis.

Pagrindinis projekto START tikslas yra ugdyti studentų verslumo gebėjimus įgyvendinant jų neformalaus verslumo ugdymo modelį. Tai tiesiogiai siejasi su Slėnių plėtros koncepcijos 3 tikslu „sudaryti palankią aplinką mokslo žinias ir technologijas perduoti verslui“.

Taigi, atsižvelgiant į Slėnių geografinėse erdvėse sukauptą mokslinį ir verslo įmonių technologinį potencialą bei studijų krypčių pobūdį, buvo formuojama partnerystė bei identifikuojamos tikslinės projekto grupės pagal studijų sritis ir kryptis.

Tokiu būdu bendroms projekto veikloms susijungė 5 mokslo (ir technologijų) parkai (MTP), tiesiogiai dalyvaujantys Slėnių plėtros programose, bei 5 aukštosios mokyklos, kurios yra šių parkų steigėjos. Siekiant užtikrinti verslo sektoriaus palaikymą ir dalyvavimą atskirose projekto veiklose, susijusiose su praktinių verslumo įgūdžių stiprinimu, projekte dalyvauja 1 verslą vienijanti asociacija.

Projekto START partneriai, įgyvendinsiantys verslumo ugdymo modelio veiklas, yra šie:
1.
KTU regioninis mokslo parkas (KTU RMP), projekto koordinatorius,
2.
Kauno technologijos universitetas (KTU),
3.
Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (KAITP),
4.
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU),
5.
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP),
6.
Klaipėdos universitetas (KU),
7.
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), kuris savyje jungia ir Mokslo ir technologijų parką. Todėl daugumoje projekto veiklų ASUyra priskiriamos tiek universitetams, tiek MTP numatytos veiklos.
8.
Visorių informacinių technologijų parkas (VITP),
9.
Vilniaus kolegija (VK),
10.
Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija (KRSVVA).

1-3 partneriai tiesiogiai dalyvauja slėnio „Santaka“ programoje, 5-6 – Jūrinio slėnio programoje, 7 – slėnio „Nemunas“ programoje bei 8 – slėnio „Santara“ programoje.
Pradėti leisti projekto naujienlaiškis ir blogas "Pradėjau", kuriuose  pateikiama įvairi informacija apie verslo pradžios aspektus, (ne) sėkmės istorijas, naudingus patarimus ir organizuojamus renginius.

Norėdami sužinoti daugiau apie vykdomą projektą, KTU regioniniame mokslo parke kreipkitės į:
Tomą Černevičių, tel. (8-37) 300808, el.p. ctomas@ktc.lt. 
Šiuo adresu taip pat galite užsiregistruoti kaip naujienlaiškio gavėjas.